Bunion, toe friction pain, long time wearing women high heel shoes